THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 077/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 16/09/2008
Ngày thi lý thuyết: 16/09/2008
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Sunrise Nha Trang
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Hoàng Thị Nga
HK/EL/000229/0189
Lê Thị Oanh
HK/EL/000230/0189