THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 083/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 25/09/2008
Ngày thi lý thuyết: 25/09/2008
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Palace Sài Gòn
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Lê Xuân Châu
HK/EL/001924/0112
Lâm Kế Nghiệp
HK/EL/001925/0112
Lê Duy Hậu
HK/EL/001926/0112