THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 084/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 25/09/2008
Ngày thi lý thuyết: 25/09/2008
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Thị Phương Hoa
FB/EL/001811/0009
Phạm Thu Hằng
FB/EL/001812/0009
Nguyễn Thị Trâm
FB/EL/001813/0009
Lê Minh Tuấn
FB/EL/000677/0002