THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 090/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ lễ tân
Ngày thi thực hành: 30/09/2008
Ngày thi lý thuyết: 30/09/2008
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Bùi Thị Thùy Dương
FO/EL/000788/0099
Ngô Thiên Ấn
FO/EL/000790/0099
Lương Bạc Biển
FO/EL/000426/0065
Võ Thị Tường Vy
FO/EL/000427/0065
Đào Duy Trọng
FO/EL/000428/0065
Nguyễn Vĩnh Lộc
FO/EL/000430/0065