THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 094/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 17/10/2008
Ngày thi lý thuyết: 17/10/2008
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No2) - Trường Hoa Sữa
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Thị Lan
FB/EL/000672/0002
Trần Thu Huyền
FB/EL/000682/0002
Vũ Thúy Hà
FB/EL/000689/0002
Nguyễn Thu Hương
FB/EL/000697/0002
Đỗ Thị Khanh
FB/EL/000702/0002
Lưu Đức Thắng
FB/EL/000704/0002
Huỳnh Đình Hà
FB/EL/000706/0002
Nguyễn Thị Hồng Nga
FB/EL/000708/0002