THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 093/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 16/10/2008
Ngày thi lý thuyết: 16/10/2008
Trung tâm tổ chức: KS Yasaka (Công ty liên doanh Yasaka Sài gòn - Nha Trang)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Tấn Công
FB/EL/001126/0179
Nguyễn Thị Thanh Nga
FB/EL/001132/0179
Ngô Minh Ơn
FB/EL/001133/0179
Trần Thị Hồng Vân
FB/EL/001135/0179