THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 095/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 17/10/2008
Ngày thi lý thuyết: 17/10/2008
Trung tâm tổ chức: KS Yasaka (Công ty liên doanh Yasaka Sài gòn - Nha Trang)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Thụy Thục Vy
FB/EL/001137/0179
Võ Duy Hoàng
FB/EL/001139/0179
Phạm Thị Tường Vi
FB/EL/001140/0179
Lê Trần Phi Hải
FB/EL/001145/0179
Nguyễn Anh Tuấn
FB/EL/001146/0179
Đặng Thị Hải
FB/EL/001149/0179
Nguyễn Văn Thanh
FB/EL/001151/0179
Lê Thị Thu Thủy
FB/EL/001152/0179