THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 098/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 21/10/2008
Ngày thi lý thuyết: 21/10/2008
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Palace Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Thị Lộc
HK/EL/000832/0160
Nguyễn Thị Bích Nhuần
HK/EL/000835/0160
Dương Thị Chuyên
HK/EL/000845/0160
Phạm Thị Luân
HK/EL/000846/0160
Đinh Văn Thao
HK/EL/000847/0160
Lê Uyên Phú
HK/EL/000848/0160