THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 101/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ lễ tân
Ngày thi thực hành: 23/10/2008
Ngày thi lý thuyết: 23/10/2008
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Bùi Văn Tuấn
FO/EL/002122/0374
Đặng Thị Thu Huyền
FO/EL/002129/0374
Nguyễn Văn Cương
FO/EL/002135/0374