THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 115/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 27/11/2008
Ngày thi lý thuyết: 27/11/2008
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc (Công ty CP SG-PQ)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Hoàng Thị Anh
HK/EL/001705/0259
Hoàng Thị Hồng
HK/EL/001706/0259