THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 117/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ An ninh Khách sạn
Ngày thi thực hành: 14/12/2008
Ngày thi lý thuyết: 14/12/2008
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Palace Sài Gòn
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Đào Nguyên Hùng
SC/EL/002114/0112
Nguyễn Khắc Nhu
SC/EL/002113/0112
Lương Hữu Lợi
SC/EL/002112/0112
Phan Tấn Lộc
SC/EL/002111/0112
Nguyễn Tử Long
SC/EL/002110/0112