THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 122/08
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 18/12/2008
Ngày thi lý thuyết: 18/12/2008
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Hội An
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Lê Thị Tòng
HK/EL/001261/0229
Nguyễn Thị Mai
HK/EL/001257/0229
Võ Thị Hoa
HK/EL/001260/0229
Quảng Thị Hai
HK/EL/001347/0234
Nguyễn Thị Hà
HK/EL/001348/0234