THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 007/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Phục vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 25/09/2010
Ngày thi lý thuyết: 25/09/2010
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Lưu Anh Thư
FB/EL/005276/0160
Lê Quốc Thắng
FB/EL/005277/0160
Huỳnh Anh Chương
FB/EL/005279/0160
Nguyễn Minh Tâm
FB/EL/004323/0160