THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 009/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Phục vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 26/09/2010
Ngày thi lý thuyết: 26/09/2010
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Thiều Sĩ Quỳnh
FB/EL/004320/0160
Nguyễn Thị Như Ý
FB/EL/004322/0160
Phạm Thị Trang
FB/EL/000826/0160
Phạm Kim Phượng
FB/EL/000815/0160
Võ Thị Việt
FB/EL/000822/0160