THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 010/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Lễ tân
Ngày thi thực hành: 26/09/2010
Ngày thi lý thuyết: 26/09/2010
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Chử Thị Thu Hương
FO/EL/005271/0160
Lê Thị Thanh Bình
FO/EL/005274/0160
Lê Đình Ngọc
FO/EL/005272/0160