THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 011/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Phục vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 30/10/2010
Ngày thi lý thuyết: 30/10/2010
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Hội An
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Cai Văn Tân
FB/EL/001314/0229
Nguyễn Thị Vân
FB/EL/004693/0229
Phạm Thị Thúy Hằng
FB/EL/001312/0229
Đỗ Thị Phương Nhung
FB/EL/001313/0229
Nguyễn Ngọc Quang
FB/EL/001316/0229
Nguyễn Thị Lệ Châu
FB/EL/001399/0234
Lê Tấn Phong
FB/EL/003782/0234
Lê Thị Cẩm Vân
FB/EL/001315/0229
Nguyễn Thị Tô Châu
FB/EL/001305/0229
Trần Thị Mỹ Trang
FB/EL/001304/0229