THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 014/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Phục vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 31/10/2010
Ngày thi lý thuyết: 31/10/2010
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Hội An
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Tâm
FB/EL/003775/0234
Lê Trung Hiếu
FB/EL/003769/0234
Nguyễn Hữu Cường
FB/EL/003770/0234
Trần Văn Lai
FB/EL/001395/0234
Nguyễn Thị Kim Hà
FB/EL/003780/0234
Phan Thị Hòa
FB/EL/001320/0229
Võ Xuân Cảnh
FB/EL/003774/0234