THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 012/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ An ninh khách sạn
Ngày thi thực hành: 30/10/2010
Ngày thi lý thuyết: 30/10/2010
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Hội An
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Phạm Văn Thanh
SC/EL/001374/0234
Lê Ngọc Hiệp
SC/EL/005318/0229
Lê Văn Anh
SC/EL/005319/0229
Trần Văn Đông
SC/EL/005320/0229
Võ Huỳnh Long
SC/EL/005321/0234
Nguyễn Kim Đức
SC/EL/005122/0234
Huỳnh Xuân Lâm
SC/EL/005123/0234
Võ Hữu Công
SC/EL/001296/0229
Võ Thanh Tuấn
SC/EL/001298/0229
Võ Khải Ca
SC/EL/001288/0229
Phạm Văn Độ
SC/EL/001383/0234