THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 013/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Buồng
Ngày thi thực hành: 30/10/2010
Ngày thi lý thuyết: 30/10/2010
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Hương Sen
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Phạm Thị Thu Nhung
HK/EL/005046/0107
Phạm Ngọc Thủy Tiên
HK/EL/005041/0107
Trương Thị Thanh Hải
HK/EL/005038/0107
Lê Thị Thu Trâm
HK/EL/005039/0107
Hán Thị Hồng Quế
HK/EL/005042/0107