THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 015/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ An ninh khách sạn
Ngày thi thực hành: 31/10/2010
Ngày thi lý thuyết: 31/10/2010
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Hương Sen
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Trọng Tín
SC/EL/005049/0107
Bùi Thanh Trí
SC/EL/005047/0107
Lê Hữu Lễ
SC/EL/005048/0107
Trần Bảo Quốc
SC/EL/003373/0107