THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 016/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Phục vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 11/12/2010
Ngày thi lý thuyết: 11/12/2010
Trung tâm tổ chức: Khu nghỉ mát Hội An Beach (CTy Cổ phần DL- DV Hội An)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Cai Văn Tân
FB/EL/001314/0229
Lê Thị Thanh Sương
FB/EL/005306/0229
Đinh Thị Tố Nga
FB/EL/005307/0229
Phan Thị Ngọc Châu
FB/EL/005309/0229
Lý Thị Quyên
FB/EL/005310/0229