THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 018/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Phục vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 12/12/2010
Ngày thi lý thuyết: 12/12/2010
Trung tâm tổ chức: Khu nghỉ mát Hội An Beach (CTy Cổ phần DL- DV Hội An)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trương Thị Thùy Trang
FB/EL/001309/0229
Phan Thị Hòa
FB/EL/001320/0229
Lê Trung Hiếu
FB/EL/003769/0234
Hồ Dương Kim Ngân
FB/EL/005312/0234
Nguyễn Duy Thành
FB/EL/005313/0234
Tôn Thất Đăng Khoa
FB/EL/005314/0234
Nguyễn Minh Cường
FB/EL/005315/0234