THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 017/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 11/12/2010
Ngày thi lý thuyết: 11/12/2010
Trung tâm tổ chức: Khu nghỉ mát Hội An Beach (CTy Cổ phần DL- DV Hội An)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Đinh Thị Hơn
HK/EL/001254/0229
Nguyễn Thị Ni Na
HK/EL/005317/0229
Đỗ Thị Kim
HK/EL/001353/0234
Đặng Thị Nga
HK/EL/001349/0234
Nguyễn Thu Diệu Hiền
HK/EL/005125/0234
Bùi Duy Thanh
HK/EL/005126/0234