THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 019/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 12/12/2010
Ngày thi lý thuyết: 12/12/2010
Trung tâm tổ chức: Khu nghỉ mát Hội An Beach (CTy Cổ phần DL- DV Hội An)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Văn Khánh
HK/EL/001281/0229
Lương Thị Minh Hương
HK/EL/001253/0229
Võ Thị Hoa
HK/EL/001260/0229
Nguyễn Vũ Đông Trân
HK/EL/001356/0234
Nguyễn Huỳnh Thơ
HK/EL/001372/0234