THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 020/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 18/12/2010
Ngày thi lý thuyết: 18/12/2010
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Palace Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Thị Thanh Loan
HK/EL/005324/0160
Trần Trường Hậu
HK/EL/005322/0160
Lê Thị Thanh Hoàng
HK/EL/005323/0160
Trần Thị Thúy
HK/EL/000837/0160