THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 021/10
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 19/12/2010
Ngày thi lý thuyết: 19/12/2010
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Palace Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Thị Tú Anh
HK/EL/000844/0160
Cao Thị Thu Mai
HK/EL/000833/0160
Đặng Thị Kim Nhung
HK/EL/000836/0160
Đỗ Thị Lanh
HK/EL/000830/0160
Trần Thị Lộc
HK/EL/000832/0160
Nguyễn Thị Bích Nhuần
HK/EL/000835/0160