THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 001/11
Kỳ thẩm định: Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Ngày thi thực hành: 20/03/2011
Ngày thi lý thuyết: 20/03/2011
Trung tâm tổ chức: Công ty LD sản xuất bữa ăn trên máy bay
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Bùi Thụy Ngọc Huyền
FV/EL/005288/0080
Phạm Thị Hoài
FV/EL/005289/0080
Nguyễn Thị Ngân
FV/EL/005290/0080
Nguyễn Thị Hồng Nhung
FV/EL/005291/0080
Dương Thị Hường
FV/EL/005292/0080