THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 002/11
Kỳ thẩm định: Kỹ thuật làm bánh Âu
Ngày thi thực hành: 27/03/2011
Ngày thi lý thuyết: 27/03/2011
Trung tâm tổ chức: Công ty LD sản xuất bữa ăn trên máy bay
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Thị Phương Anh
PB/EL/005293/0080
Nguyễn Thanh Đức
PB/EL/005294/0080
Trịnh Thị Hằng Nga
PB/EL/005295/0080
Nguyễn Đa Phát
PB/EL/005296/0080