THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 003/11
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Lễ tân
Ngày thi thực hành: 15/08/2011
Ngày thi lý thuyết: 15/08/2011
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại Hà Nội (No1) - Trường CĐ Du lịch Hà Nội
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Bùi Thị Hà
FO/EL/005325/0390
Phạm Ngọc Thái
FO/EL/005326/0390