THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 003/11
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 29/10/2011
Ngày thi lý thuyết: 29/10/2011
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Vietsovpetro (Đà Lạt)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Lê Quang Thiện
HK/EL/005353/0363
Nguyễn Văn Diệu
HK/EL/005354/0363
Đào Lý Đạt Huyền Thoại
HK/EL/005355/0363
Nguyễn Thị Phượng
HK/EL/005356/0363
Trần Xuân Anh Đào
HK/EL/005357/0363
Dương Thị Hồng An
HK/EL/005358/0363