THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 004/11
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ buồng
Ngày thi thực hành: 30/10/2011
Ngày thi lý thuyết: 30/10/2011
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Vietsovpetro (Đà Lạt)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Thị Thu Ba
HK/EL/005359/0363
Nguyễn Văn Dũng
HK/EL/005360/0363
Nguyễn Thị Xuân
HK/EL/005361/0363
Võ Thị Thanh Huyền
HK/EL/005362/0363
Đặng Hương Diệu
HK/EL/005363/0363
Thái Minh Truyền
HK/EL/005364/0363