THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 005/11
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ An ninh khách sạn
Ngày thi thực hành: 30/10/2011
Ngày thi lý thuyết: 30/10/2011
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Vietsovpetro (Đà Lạt)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Lê Ngọc Trung
SC/EL/005383/0363
Trần Xuân Hải
SC/EL/005384/0363
Đặng Trọng Dũng
SC/EL/005385/0363
Nguyễn Bá Nam
SC/EL/005386/0363
Nguyễn Trường Đạt
SC/EL/005382/0363