THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 006/11
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Nhà hàng
Ngày thi thực hành: 26/11/2011
Ngày thi lý thuyết: 26/11/2011
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Vietsovpetro (Đà Lạt)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Nguyễn Quang Huy
FB/EL/005365/0363
Nguyễn Trung Huy
FB/EL/005366/0363
Trần Ngọc Vũ
FB/EL/005367/0363
Nguyễn Đỗ Thành An
FB/EL/005368/0363