THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 007/11
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Nhà hàng
Ngày thi thực hành: 27/11/2011
Ngày thi lý thuyết: 27/11/2011
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Vietsovpetro (Đà Lạt)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Huy Hoàng
FB/EL/005369/0363
Thiệu Thị Thùy Linh
FB/EL/005370/0363
Trương Ngọc Bảo Hòa
FB/EL/005371/0363
Dương Vũ Hải Yến
FB/EL/005372/0363
Nguyễn Thị Thủy Tiên
FB/EL/005373/0363
Trần Thùy Anh
FB/EL/005374/0363