THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 008/11
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ chế biến món ăn Việt nam
Ngày thi thực hành: 26/11/2011
Ngày thi lý thuyết: 26/11/2011
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Vietsovpetro (Đà Lạt)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Nguyễn Ngọc Duy
FV/EL/005375/0363
Phạm Văn Phẩm
FV/EL/005376/0363
Trần Thị Thu Thảo
FV/EL/005377/0363