THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 009/11
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ chế biến món ăn Việt nam
Ngày thi thực hành: 27/11/2011
Ngày thi lý thuyết: 27/11/2011
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Vietsovpetro (Đà Lạt)
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Châu Thị Loan
FV/EL/005378/0363
Nguyễn Tiến Tùng
FV/EL/005379/0363
Trần Thị Lộc
FV/EL/005380/0363
Đỗ Thị Minh Huyền
FV/EL/005381/0363