THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 010/11
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Lế tân
Ngày thi thực hành: 28/11/2011
Ngày thi lý thuyết: 28/11/2011
Trung tâm tổ chức: Trường trung cấp Du lịch Đà Lạt
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Bùi Thị Thanh Ngọc
FO/EL/005350/0363
Trương Thị Lan Anh
FO/EL/005351/0363
Trần Hải Vân
FO/EL/005352/0363