THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 001/12
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ nhà hàng
Ngày thi thực hành: 08/01/2012
Ngày thi lý thuyết: 08/01/2012
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại TP.HCM (No2) - Trường NV Du lịch Sài Gòn
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Võ Thiện Bình Đức
FB/EL/005338/0643
Huỳnh Hữu Nghĩa
FB/EL/005339/0643
Nguyễn Thanh Hòa
FB/EL/005341/0643
Lê Đình Quốc Trung
FB/EL/005342/0643
Trần Văn Thạch
FB/EL/005343/0643
Cao Thị Thanh Tuyền
FB/EL/005344/0643