THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 002/12
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Lễ tân
Ngày thi thực hành: 10/06/2012
Ngày thi lý thuyết: 10/06/2012
Trung tâm tổ chức: Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Thị Thúy Loan
FO/EL/005345/0258
Huỳnh Ngọc Châu
FO/EL/005346/0258
Nguyễn Thị Ngọc Phương
FO/EL/005348/0258
Nguyễn Thị Nhé
FO/EL/005349/0258
Long Nhật Khang
FO/EL/001746/0258