THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 003/12
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Nhà hàng
Ngày thi thực hành: 01/07/2012
Ngày thi lý thuyết: 01/07/2012
Trung tâm tổ chức: Trung tâm thẩm định VTCB tại Vũng Tàu (No1) - Trường THNV DL Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Lê Quốc Thắng
FB/EL/005419/0160
Nguyễn Hồng Sơn
FB/EL/005418/0160
Lê Lương Thành Điền
FB/EL/005417/0160
Phạm Văn Cảnh
FB/EL/005416/0160
Nguyễn Thị Hà
FB/EL/005415/0160
Lê Trung Thành
FB/EL/005414/0160