THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 003/13
Kỳ thẩm định: Nghệp vụ Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
Ngày thi thực hành: 19/10/2013
Ngày thi lý thuyết: 19/10/2013
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Palace Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Đặng Nam Hà
FW/EL/005462/0160
Nguyễn Thị Thu
FW/EL/005463/0160
Nguyễn Ngọc Quân
FW/EL/005464/0160
Nguyễn Thanh Tùng
FW/EL/005465/0160