THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 004/13
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
Ngày thi thực hành: 20/10/2013
Ngày thi lý thuyết: 20/10/2013
Trung tâm tổ chức: Khách sạn Palace Vũng Tàu
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Xuân Hướng
FW/EL/005466/0160
Hà Minh Đức
FW/EL/005468/0160
Phạm Văn Đại
FW/EL/005470/0160
Bùi Phi Long
FW/EL/005471/0160
Vũ Kiên Quyết
FW/EL/005472/0160
Lê Đức Toàn
FW/EL/005473/0160
Nguyễn Mỹ Chương
FW/EL/005474/0160