THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 006/13
Kỳ thẩm định: Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Ngày thi thực hành: 22/12/2013
Ngày thi lý thuyết: 22/12/2013
Trung tâm tổ chức: Công ty LD sản xuất bữa ăn trên máy bay
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Phạm Thị Trang
FV/EL/005477/0080
Nguyễn Thị Mai Loan
FV/EL/005478/0080
Phạm Thị Hiên
FV/EL/005479/0080
Võ Quốc Huy
FV/EL/005480/0080
Vũ Thị Nhung
FV/EL/005481/0080