THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 007/13
Kỳ thẩm định: kỹ thuật làm bán Âu
Ngày thi thực hành: 22/12/2013
Ngày thi lý thuyết: 22/12/2013
Trung tâm tổ chức: Công ty LD sản xuất bữa ăn trên máy bay
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Thị Yến Nhi
PB/EL/005474/0080
Nguyễn Thị Lộc
PB/EL/005475/0080
Lưu Văn Tính
PB/EL/005476/0080