THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 001/14
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Buồng
Ngày thi thực hành: 24/05/2014
Ngày thi lý thuyết: 24/05/2014
Trung tâm tổ chức: Làng Du Lịch Victoria Núi Sam
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Võ Văn Qúi
HK/EL/005495/0645
Đào Duy Tân
HK/EL/005496/0645
Phan Trọng Nghĩa
HK/EL/005497/0645
Nguyễn Văn Lâm
HK/EL/005498/0645
Nguyễn Thị Ngọc Sương
HK/EL/005499/0645