THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 002/14
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Lề tân
Ngày thi thực hành: 24/05/2014
Ngày thi lý thuyết: 24/05/2014
Trung tâm tổ chức: Làng Du Lịch Victoria Núi Sam
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Xuân Đặng
FO/EL/005490/0645
Ngô Minh Kha
FO/EL/005491/0645
Nguyễn Nhân Ái
FO/EL/005492/0645
Nguyễn Thị Diễm Hằng
FO/EL/005493/0645
Đặng Thị Mỹ Tiên
FO/EL/005494/0645