THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 003/14
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Nhà hàng
Ngày thi thực hành: 24/05/2014
Ngày thi lý thuyết: 24/05/2014
Trung tâm tổ chức: Làng Du Lịch Victoria Núi Sam
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Nguyễn Trí Hậu
FB/EL/005482/0645
Nguyễn Minh Hiếu
FB/EL/005483/0645
Trương Thị Yến Nhi
FB/EL/005484/0645
Nguyễn Thị Thảo Ly
FB/EL/005485/0645
Lâm Thị Mỹ Nga
FB/EL/005486/0645
Trần Thị Thúy Quyên
FB/EL/005487/0645