THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 004/14
Kỳ thẩm định: Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Ngày thi thực hành: 24/05/2014
Ngày thi lý thuyết: 24/05/2014
Trung tâm tổ chức: Làng Du Lịch Victoria Núi Sam
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Ôn Trung Bữu
FV/EL/005500/0645
Trần Yến Nhi
FV/EL/005501/0645
Nguyễn Thị Hảnh
FV/EL/005503/0645
Huỳnh Đoàn Bảo Trâm
FV/EL/005504/0645
Trần Thị Mỹ Duyên
FV/EL/005505/0645