THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 005/14
Kỳ thẩm định: Nghiệp vụ Lễ tân
Ngày thi thực hành: 05/10/2014
Ngày thi lý thuyết: 05/10/2014
Trung tâm tổ chức: Trung tâm đào tạo Quốc tế Pegasus
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Trần Ngọc Mai
FO/EL/005527/0390
Bùi Thị Hà
FO/EL/005526/0390
Nguyễn Thành Đô
FO/EL/005525/0390
Nguyễn Thi Thảo
FO/EL/005524/0390
Phạm Ngọc Thái
FO/EL/005523/0390
Bùi Quang Minh
FO/EL/005522/0390