THÔNG TIN KỲ THẨM ĐỊNH:
Mã số: 006/14
Kỳ thẩm định: Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
Ngày thi thực hành: 25/10/2014
Ngày thi lý thuyết: 25/10/2014
Trung tâm tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PEGASUS
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ THẨM ĐỊNH:
Lê Kim Tuấn
FW/EL/005542/0646
Phan Tấn Mạnh
FW/EL/005543/0646
Nguyễn Thành Long
FW/EL/005544/0646
Nguyễn Thị Hồng Vân
FW/EL/005545/0646
Đinh Thị Hiền
FW/EL/005549/0646
Nguyễn Thế Bi
FW/EL/005550/0646
Lê Hoàng Chính
FW/EL/005552/0646
Trần Văn Tâm
FW/EL/003687/0174